Doctor Trias, 76 - St. Vicenç de Castellet

938 330 305

Coescolars: Més enllà de l’entreteniment i de l’aspecte lúdic.

Coescolars: Més enllà de l’entreteniment i de l’aspecte lúdic.

Definim coescolars com totes aquelles activitats sobre una temàtica determinada que es porten a terme pel propi centre educatiu fora de l’horari escolar. Normalment aquestes activitats es realitzen durant l’horari de tarda, però també es poden fer al migdia. Un dels requisits més importants a tenir en compte per tal de que una proposta d’activitats funcioni és que aquestes siguin originals, motivadores i atractives per als infants. Totes les activitats proposades han de tenir una finalitat i li han d’aportar un valor afegir a l’infant, tant a nivell social com emocional. 

Les coescolars son necessàries per diverses raons:

 • Afavoreixen el desenvolupen integralment de l’infant (a nivell cognitiu, motriu, afectiu i social). Depenen del tipus d’activitat, es desenvoluparà més una àrea o una altre. 
 • Permet als alumnes desenvolupar les seves habilitats socials participant en activitats grupals.  Fomentant les relacions entre iguals, el treball cooperatiu, la comunicació i la col·laboració.
 • Ofereixen espais d’oci educatius amb contextos d’aprenentatges.
 • Estimula la creativitat i la imaginació dels infants. Permet als alumnes conèixer els seus talents i habilitats ocultes.
 • Fomenta el pensament crític de l’infant, la seva autonomia i la pressa de les pròpies decisions.
 • A través d’aquestes activitats els alumnes adquireixen valors. Aprenen a respectar normes i a conviure en societat. 
 • Permeten treballar la frustració.
 • Son beneficioses per la salut.
 • Millora les competències lectores i matemàtiques en totes les activitats.
 • Promou una actitud més positiva cap a l’escola. 
 • Fomenta el sentit de pertinença a un grup o comunitat.

Hi han estudis com el de la fundació Jaume Bofill que assegura que realitzar activitats extraescolars produeix beneficis en els alumnes. Incrementa  les habilitats psicosocials , com poden ser l’autoestima i la identitat individual, afavorint així el rendiment acadèmic dels alumnes, les habilitats interpersonals i la salut.

En resum, les activitats extraescolars poden tenir un impacte significatiu en el desenvolupament holístic dels estudiants proporcionant oportunitats per aprendre i créixer més enllà de l’àmbit acadèmic.

González Motos, S. (2018). Quin impacte tenen les activitats extraescolars sobre els aprenentatges dels infants i joves?. Fundació Jaume Bofill. Ivàlua. https://fundaciobofill.cat/publicacions/quin-impacte-tenen-les-activitats-extraescolars-sobre-els-aprenentatges-dels-infants-i

CreaEscola Quality Certificate for Education Website